kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 24.05.2013 r.
ASI.272.6.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


"TABLA" Sp. z o. o. 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 7 B

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty . W kryterium cena oferty otrzymały następującą punktację:
- oferta nr 1 "TABLA" Sp. z o. o. 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 7 B otrzymała 100,00 pkt;
- oferta nr 2 POLTAKOM Sp. z o. o. ul. Nowy Rynek 6 70-533 Szczecin otrzymała 93,01 pkt;
- oferta nr 4 Wytwórnia Tablic Rejestracyjnych "LISSA" ul. Kręta 10A/2, 15-345 Białystok otrzymała 75,53 pkt.
Z postępowania wykluczono wykonawcę "PROTAB" Kowalczuk i Wspólnicy spółka jawna , 05-230 Kobyłka , ul. Marii Konopnickiej 11 B oraz odrzucono ofertę nr 3 złożoną przez ww. wykonawcę.
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - "z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub , w terminie o którym mowa w art.46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą". Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 - "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert" oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 "ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą".

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:42 dnia 24.5.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00