kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 10. 09.2015 r.

ASI.272.11.2015

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 191222-2015 z dnia 2015-07-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 1 569,00 m na nw. odcinkach; - droga powiatowa Nr 1354 B w m. Rutkowskie Duże...
Termin składania ofert: 2015-08-20
________________________________________
Mońki: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 1 569,00 m
Numer ogłoszenia: 231380 - 2015; data zamieszczenia: 07.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 191222 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 1 569,00 m.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 1 569,00 m na nw. odcinkach; - droga powiatowa Nr 1354 B w m. Rutkowskie Duże długość 200 m; - droga powiatowa Nr 1412 B w m. Jaświły długość 248 m; - droga powiatowa Nr 1352 B w m. Brzozowa długość 1006 m; - droga powiatowa Nr 1361 B m. Szpakowo długość 115 m; 2. Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3. Na wykonane roboty drogowe Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji. Zamawiający określa maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych, uzyskania wymaganym prawem uzgodnień i przedłożenia go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas trwania robót. 5. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: a) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 9 do SIWZ d) rysunki/plan sytuacyjny.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Usługi Ogólnobudowlane DAN- BUD Iwona Daniłowska, ul. Jana Klemensa Branickiego 27/64, 15-085 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191635,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 178993,97
- Oferta z najniższą ceną: 178993,97 / Oferta z najwyższą ceną: 293893,06
- Waluta: PLN .
STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:44 dnia 14.9.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00