kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 24.05.2013 r.
Znak pisma: ASI.272.8.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2013 r." .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2013 r." za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona na przez:

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %. Pod względem kryterium "cena" złożone oferty otrzymały następującą punktację:

Oferta nr 1 Roboty Ziemne i Drogowe "Drogomistrz" Józef Roszkowski, 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15, otrzymała - 97,22 pkt,

Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz 19-100 Mońki, , ul. Armii Krajowej 4 , otrzymała - 100,00 pkt,STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:44 dnia 24.5.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00