kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 14.10.2015 r.
ASI.272.13.2015

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 240572-2015 z dnia 2015-09-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Opis przedmiotu zamówienia. 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego na niżej wymienionych odcinkach: a) droga Nr 1399 B Knyszyn - Grądy - Zofiówka - dr 1398 B (na odcinku Knyszyn -...
Termin składania ofert: 2015-10-01
________________________________________
Mońki: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r.
Numer ogłoszenia: 268268 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240572 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego na niżej wymienionych odcinkach: a) droga Nr 1399 B Knyszyn - Grądy - Zofiówka - dr 1398 B (na odcinku Knyszyn - Poniklica) -620 m; b) droga Nr 1373 B dr. woj. 671 - Kulesze Chobotki - Kruszyn - do dr 1372 B - 120 m ; c) droga Nr 2621 B ul. Kościuszki w Goniądzu - 496 m; d) droga Nr 1355 B Starowola - Koziniec - Słomianka - Jasionówka - 600 m. Przebudowa odcinków dróg będzie polegała na wykonaniu następujących robót: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych; - regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i studzienek dla zaworów wodociągowych; - oczyszczenie warstw bitumicznych; - mechaniczne ścinanie poboczy; - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego; - frezowanie nawierzchni asfaltowych; - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej; - skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową; - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej; - lokalne uzupełnienie poboczy 2/ Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informację taką należy zamieścić w załączniku Nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3/ Zamawiający na wykonane roboty drogowe określa minimalny okres gwarancji 36 miesięcy oraz maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy. 4/ Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 5/ Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym następujące dokumenty: - recepty i ustalenia technologiczne; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST; - inwentaryzację powykonawczą na przebudowę drogi Nr 1399 B Knyszyn - Grądy - Zofiówka - dr 1398 B (odcinek Knyszyn - Poniklica) o długości 620 m. 6/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: 1. przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, 2. wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ 3. szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik Nr 9 do SIWZ, 4. rysunki - załącznik Nr 10 do SIWZ 7/ Przez nazwy materiałów budowlanych wskazane w dokumentacji przetargowej należy rozumieć, że wskazaniom tym zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych towarzyszą wyrazy lub równoważne o parametrach tych samych lub lepszych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 412736,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 442333,45
- Oferta z najniższą ceną: 442333,45 / Oferta z najwyższą ceną: 478769,41
- Waluta: PLN .


WICESTAROSTA
mgr Robert Sidorski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:35 dnia 15.10.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00