kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 17.06. 2013 r.
Znak pisma: ASI.272.9.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 na Część 1:Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361 B ul. Mickiewicza w Mońkach na odcinlku 0 + 050 - 0 + 906 oraz budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 2363 B ul. PCK w Mońkach ,

Konsorcjum firm: lider P.P.U.H. "MARK" Antoni Marek Kulesza ul. Czeska 22, 15-625 Białystok, partner PPUH MARK Sp. zo.o. ul. Wiadukt 5 lok. 1 15-327 Białystok, PU "OTIRO" Alicja Anna Kulesza ul. Waszyngtona 14 A/83, 15-274 Białystok na Część 2: Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Mickiewicza w Mońkach

Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego są ofertami najkorzystniejszymi w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło na:
Część 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361 B ul. Mickiewicza w Mońkach na odcinlku 0 + 050 - 0 + 906 oraz budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 2363 B ul. PCK w Mońkach 5 ważnych ofert:

- oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o. o., 15-680 Białystok,
ul. Produkcyjna 102 - otrzymała 98,70 pkt;
oferta nr 2 UAB "ŚIAULIU PLENTAS" Sp. zo.o. Oddział w Polsce, ul. Handlowa 6 G, 15-399 Białystok - otrzymała 88,11 pkt;
oferta nr 3 Konsorcjum firm: lider P.P.U.H. "MARK" Antoni Marek Kulesza ul. Czeska 22, 15-625 Białystok, partner PPUH MARK Sp. zo.o. ul. Wiadukt 5 lok. 1 15-327 Białystok, PU "OTIRO" Alicja Anna Kulesza ul. Waszyngtona 14 A/83, 15-274 Białystok - otrzymała 79,86 pkt;
oferta nr 4 Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego "UNIDROG" Sp. z o. o. , 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 - otrzymała 100,00 pkt;
oferta nr 5 Strabag Sp. z o. o. Budownictwo Infrastruktury ul. Parzniewska 10, 05 - 800 Pruszków - otrzymała 93,56 pkt;
Część 2: Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Mickiewicza w Mońkach 1 ważna oferta
oferta nr 3 Konsorcjum firm: lider P.P.U.H. "MARK" Antoni Marek Kulesza ul. Czeska 22, 15-625 Białystok, partner PPUH MARK Sp. zo.o. ul. Wiadukt 5 lok. 1 15-327 Białystok, PU "OTIRO" Alicja Anna Kulesza ul. Waszyngtona 14 A/83, 15-274 Białystok - otrzymała 100,00 pkt.

W postępowaniu nie wykluczono wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.



STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:18 dnia 17.6.2013r.



Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00