kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 14.10.2015 r.
ASI.272.12.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237124 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania nawierzchni remontów dróg w 2015 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg na zimno. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania całorocznych napraw nawierzchni drogowych. Dostawy w postaci świadczeń cząstkowych (szacunkowa łączna ilość do 60 ton). Zamawiający może dowolnie zmniejszyć ilość zamówionego materiału poniżej ilości określonych szacunkowo. Z tego tytułu wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie finansowe lub prawne. Koszt transportu i rozładunku materiałów będących przedmiotem zamówienia będzie ponosić wykonawca. Dostawy materiałów będą odbywały się w postaci świadczeń cząstkowych. Wielkość poszczególnych zamawianych partii według wielkości potrzeb zamawiającego ok. 20 ton jednorazowo. 2. Wymagane warunki jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia: Mieszanka mineralno - asfaltowa na zimno z mieszaniny kruszywa łamanego otoczonego upłynnionym modyfikowanym asfaltem drogowym musi : - posiadać właściwości pozwalające na stosowanie jej w temperaturach od -10oC lub niższych do +30oC lub wyższych, - być wykonana z kruszywa łamanego (w 100 %) o wymiarze ziaren do 8 mm, - posiadać zawartość asfaltu w mieszance od 4 %- 6,5 %, - być pakowana w jednorazowych workach foliowych, z okresem przechowywania min 5 miesięcy od daty dostawy, - posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub inny dokument równoważny potwierdzający, że oferowany materiał spełnia wymagania określone przez zamawiającego, 3. Warunki dostawy. Wykonawca zapewni ciągłość dostaw według zgłoszeń zamawiającego. Zamawiający każdorazowo zgłosi telefonicznie zapotrzebowanie na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w maksymalnym terminie 7 dni od daty zgłoszenia telefonicznego zapotrzebowania przez zamawiającego. Zamawiający określa minimalny termin dostawy 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego zapotrzebowania przez zamawiającego. Wykonawca zapewni transport materiałów będących przedmiotem zamówienia do Zamawiającego. Koszt transportu należy ująć w cenach jednostkowych materiału. Miejsce dostawy: Plac Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Mickiewicza 52. 4. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku sp. z o. o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 28339,20
- Oferta z najniższą ceną: 28339,20 / Oferta z najwyższą ceną: 35719,20
- Waluta: PLN .

Wicestarosta
mgr Robert Sidorski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:47 dnia 15.10.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00