kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 30562

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Telefon: Fax:
(085) 716 21 96 (085) 716 29 23

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65 i mieszanki mineralno asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65 do wykonywania remontów nawierzchni dróg skrapiarką (szacunkowa ilość do 40 ton) oraz dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg (szacunkowa ilość do 250 ton). Dostawy materiałów będących przedmiotem zamówienia będą odbywały się na koszt wykonawcy w postaci świadczeń cząstkowych. Wielkość poszczególnych zamawianych partii według wielkości potrzeb zamawiającego: - emulsja asfaltowa ok. 4 ton jednorazowo, - mieszanka mineralno - asfaltowa ok. 20 ton jednorazowo. Miejsce dostaw Plac Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach, 19-101 Mońki, ul. Mickiewicza 52. Dostawa materiałów możliwa będzie w systemie całorocznym. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji partii zamówienia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez zamawiającego.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 14.51.00.00-9
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 147000.00 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: NAZWA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/03/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku spółka z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Kolonia 1
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Ełk 19-300 warmińsko-mazurskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 147000

Oferta z najniższą ceną: 147000 / Oferta z najwyższą ceną: 167810

Waluta: PLN

STAROSTA MONIECKI
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:15 dnia 27.3.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00