kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a


Mońki, dnia 11.07.2013 r.
Znak pisma: ASI.272.12.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników" .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

"Budromat" Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %. Pod względem kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:
- oferta nr 1 "WIPROBET" s. j. B.T. Gryczewscy Hołówki Małe 6, 16-061 Juchnowiec , otrzymała - 87,01 pkt;

- oferta nr 2 "ABW Superbruk" sp. z o .o. Hryniewicze 75/5 , gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383 , otrzymała - 97,84 pkt;

- oferta nr 3 " Budromat" Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała - 100,00 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:15 dnia 11.7.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00