kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 17.11.2015 r.
ASI.272.17.2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 283994-2015 z dnia 2015-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych, na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016. Łączna długość dróg objętych zimowym...
Termin składania ofert: 2015-11-03
________________________________________
Mońki: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 303708 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 283994 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych, na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi 476 km. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 2.2 Do realizacji usług zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego Wykonawca musi zapewnić nw. sprzęt: - samochód ciężarowy ładowność od 6 do 10t z pługiem bocznym - szt. 1; - samochód ciężarowy ładowność od 6 do 10t z piaskarką i z pługiem bocznym - szt. 1; - samochód ciężarowy ładowność od 6 do 10 t z piaskarką - szt. 1 - samochód ciężarowy ładowność powyżej 10t z pługiem bocznym lub czołowym - szt. 5 - koparko - ładowarka z pługiem wieloczynnościowym ( czołowy, boczny prawo i lewostronny) - szt. 1 - ładowarka z łyżką - szt. 1 . Zwalczanie śliskości zimowej odbywać się będzie przy użyciu mieszanki piaskowo - solnej przygotowanej przez wykonawcę usług..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 665259,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 472689,00
- Oferta z najniższą ceną: 472689,00 / Oferta z najwyższą ceną: 472689,00
- Waluta: PLN .

Wz STAROSTY
Robert Sidorski
WICESTAROSTA


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:39 dnia 18.11.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00