kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 14.08.2013 r.
Znak pisma: ASI.272.11.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział w Białymstoku
15-281 Białystok, ul. Legionowa 28

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:
- oferta Nr 1 złożona przez Bank Ochrony Środowiska S.A. CENTRALA Centrum Korporacyjne w Olsztynie , 15-282 Białystok, ul. Piękna 1 otrzymała - 89,31 pkt.,
- oferta Nr 2 złożona przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok otrzymała - 100,00 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:39 dnia 14.8.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00