kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 30.12.2015 r.
ASI.272.18.2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 323690-2015 z dnia 2015-11-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę nw. paliw i olejów silnikowych dla środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: 1/ Etyliny bezołowiowej 95, w ilości do 7 000 l 2/...
Termin składania ofert: 2015-12-10
________________________________________
Mońki: Sukcesywna dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 353754 - 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 323690 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2016 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę nw. paliw i olejów silnikowych dla środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: 1/ Etyliny bezołowiowej 95, w ilości do 7 000 l 2/ Oleju napędowego ON, w ilości do 65 000 l. wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego o pojemności 5 000 l z układem dystrybucyjnym poboru paliwa. Olej napędowy ON i benzyna Pb 95 muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 3/ Olejów silnikowych: a/ olej do mieszanek paliwowych Orlen Oil 2T semisynthetic w ilości do 100 l lub równoważny, b/ olej silnikowy LUX 10 SA SAE 30 (piła, podkrzesywarka), w ilości do 800 l lub równoważny. 4/ Podane wielkości zapotrzebowania na poszczególne asortymenty ( paliwa i oleje silnikowe) są wielkościami szacunkowymi służącymi do określenia wartości zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu. 5/ W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.21.11.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Sprzedaż etyliny bezołowiowej Pb95
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL Spółka z o. o., Ignatki 43 A, 16-001 Kleosin, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25340,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 29470,00
- Oferta z najniższą ceną: 29470,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29470,00
- Waluta: PLN .
Część NR: 2
Nazwa: Dostawa oleju napędowego ON wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL Spółka z o. o., Ignatki 43 A, 16-001 Kleosin, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231520,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 265254,60
- Oferta z najniższą ceną: 265254,60 / Oferta z najwyższą ceną: 272887,60
- Waluta: PLN .
Część NR: 3
Nazwa: Dostawa olejów silnikowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- DIVERSA Jerzy i Jakub Sosnowscy spółka jawna, ul. 42 Pułku Piechoty 28, 15-181 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6586,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 7148,00
- Oferta z najniższą ceną: 7148,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7964,00
- Waluta: PLN .

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:47 dnia 30.12.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00