kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 


Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 22.08.2013 r.
Znak pisma: ASI.272.15.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 447 m".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 447 m" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 ważne oferty:
- oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 otrzymała - 91,99 pkt;
- oferta Nr 2 złożona przez Strabag Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków otrzymała - 70,02 pkt
- oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG"
Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała - 100,00 pkt;


STAROSTA
mgr Joanna Kulokowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:56 dnia 23.8.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00