kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 15.03.2016 r.
ASI.272.1.2016
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 25060-2016 z dnia 2016-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363B Mońki - Kołodzież - Trzcianne o długości 8 155,30 m. W stanie istniejącym droga powiatowa Nr 1368 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne posiada...
Termin składania ofert: 2016-02-22
________________________________________
Mońki: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne
Numer ogłoszenia: 57878 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25060 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363B Mońki - Kołodzież - Trzcianne o długości 8 155,30 m. W stanie istniejącym droga powiatowa Nr 1368 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 m. Roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej Mońki - Kołodzież - Trzcianne będą polegały na wykonaniu: - robót przygotowawczych (roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, karczowanie krzaków, podcięcie gałęzi drzew); - robót ziemnych; - odwodnienia korpusu drogowego ( wykonanie przepustów); - warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach; - podbudowy z kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego; - frezowaniu nawierzchni asfaltowych; - skropieniu mechanicznym emulsją asfaltową ; - ułożeniu geosiatki o wytrzymałości powyżej 50 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią; - nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa wiążąca gr. 4,0 cm, warstwa ścieralna grubość 5,0 cm), szerokość jezdni 6,0 m; - zatok autobusowych ; - chodników ; - oznakowania poziomego i pionowego; - montażu poręczy ochronnych, lamp solarnych przy przejściach; - robót wykończeniowych ( umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem, oczyszczenie przepustów, wykonanie przepustów pod zjazdami). 2/ Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informację taką należy zamieścić w załączniku Nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3/ Zamawiający na wykonane roboty drogowe określa minimalny okres gwarancji 36 miesięcy oraz maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy. 4/ Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Zamawiający przekaże Wykonawcy robót zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. 5/ Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym następujące dokumenty w szczególności : - dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - recepty i ustalenia technologiczne; - dziennik budowy; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST; - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 6/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 9 do SIWZ, d) projekty wykonawcze - załącznik Nr 10 do SIWZ 7/ W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy , znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia , o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej , wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 8) Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia wykonawca będzie zobowiązany odwieźć na miejsce wskazane przez zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5006824,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 3748541,86
- Oferta z najniższą ceną: 3748541,86 / Oferta z najwyższą ceną: 4391557,70
- Waluta: PLN .

STAROSTA
mgr Franciszek Daniszewski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:37 dnia 11.4.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00