kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 09.10.2013 r.
Znak pisma: ASI.272.18.2013
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na " Remont drogi powiatowej Nr 1838 B od granicy powiatu/ Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej nr 65 na odcinku od km 0 + 000 do km 33 + 000".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Remont drogi powiatowej Nr 1838 B od granicy powiatu/ Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej nr 65 na odcinku od km 0 + 000 do km 33 + 000" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 ważne oferty:
- oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 otrzymała - 94,74 pkt;
- oferta Nr 2 złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 - 800 Pruszków otrzymała - 99,50 pkt;
- oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG"
Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała - 100,00 pkt;

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:17 dnia 9.10.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00