kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A

Mońki, dnia 15.11.2013 r.
ASI.272.16.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na " Dostawę sukcesywną oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego "

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na " Dostawę sukcesywną oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


PLUS spółka jawna Jurkiewicz i Syn ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok - Zaścianki

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty:
1) oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa "TRANSBUD EŁK" spółka z o.o. , 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 1 otrzymała 98,31 pkt;
2) oferta Nr 2 - PLUS sp. j. Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok - Zaścianki otrzymała 100,00 pkt;
3) oferta Nr 3 SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz spółka jawna , 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 9 B otrzymała 98,87 pkt;
4) oferta Nr 4 P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk Al. Legionów 147 F, 18-400 Łomża otrzymała 99,43 pkt


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:18 dnia 15.11.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00