kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A

Mońki, dnia 15.11.2013 r.
ASI.272.19.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na " Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego "

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na " Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa


Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:
1)oferta Nr 1 - PGE OBRÓT S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów otrzymała 95,91 pkt;
2) oferta Nr 2 - PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa otrzymała 100,00 pkt;STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:13 dnia 15.11.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00