kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 10.05.2016 r.

ASI.272.4.2016

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 63498-2016 z dnia 2016-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę na plac budowy wskazany przez Zamawiającego i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych do budowy oraz remontów chodników: 1/ krawężnik betonowy 100x30x15 , w ilości do 7...
Termin składania ofert: 2016-04-04
________________________________________
Mońki: Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontów chodników
Numer ogłoszenia: 112228 - 2016; data zamieszczenia: 05.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63498 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontów chodników.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę na plac budowy wskazany przez Zamawiającego i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych do budowy oraz remontów chodników: 1/ krawężnik betonowy 100x30x15 , w ilości do 7 000 szt., 2/ płytka chodnikowa 35x35x5 szara, w ilości do 70 000 szt., 3/ obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare , w ilości do 7 000 szt., 4/ kostka brukowa grubość 8 cm cegła kolorowa , w ilości do 4 000 m2, 5/ kostka brukowa grubość 8 cm cegła szara , w ilości do 1 000 m2, 6/ kostka brukowa grubość 6 cm cegła szara, w ilości do 4 000 m2, 7/ beton B 10, w ilości do 300 m3 Podane ilości materiałów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe bądź prawne. Zakres dostaw będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszać ( telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną) zapotrzebowanie na poszczególne materiały z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały drogowe na plac budowy wskazany przez zamawiającego (teren powiatu monieckiego ) w godz. 7:00 - 14:00. Do każdej dostarczonej partii materiałów Wykonawca będzie dołączać świadectwo jakości wyrobu. Materiały drogowe objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: - oferowane materiały drogowe muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), - tekstura powierzchni licowej musi być jednorodna w danej partii, - rysy i spękania niedopuszczalne, - plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą niedopuszczalne. Na dostarczone materiały drogowe Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji. Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 36 miesięcy, a maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- BUDROMAT Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 575161,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 492130,00
- Oferta z najniższą ceną: 492130,00 / Oferta z najwyższą ceną: 555170,00
- Waluta: PLN .


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:8 dnia 22.8.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00