kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Mońki, dnia 25.04.2013 r.
PRP.042.4.12.2012

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zarząd Powiatu w Mońkach 19-100 Mońki ul. Słowackiego 5 a informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013"
Uzasadnienie
Faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 ważna oferta firmy UNIMETAL-Serwis Sp. z o. o., ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów. Cena złożonej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.
Faktyczne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 "zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:3 dnia 26.4.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00