kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaAu.3400-1/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 24636

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Telefon: Fax:
(085) 716 21 96 (085) 716 29 23

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Mońkach. Zamówienie obejmuje: - dostarczenie pospółki na wskazane odcinki dróg powiatowych, rozścielenie wyprofilowanie i zagęszczenie, - wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, - przewidywany zakres robót w okresie realizacji zamówienia do 4000 m3 dostarczonej i wbudowanej pospółki.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 45.23.31.42-6
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 128000.00 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/03/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz.
Adres pocztowy:
ul. Armii Krajowej 5
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 32,00 zl/m3

Oferta z najniższą ceną: 32,00 zł/m3 / Oferta z najwyższą ceną: 32,50 zł/m3

Waluta: PLNSTAROSTA MONIECKI
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:23 dnia 27.3.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00