kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 10.12.2013 r.
Znak pisma: ASI.272.21.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego " za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez:
INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group 00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 22 Oddział Białystok, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 34 na część 1 : ubezpieczenia majątkowe,

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 Przedstawiciel w Warszawie 04-161 Warszawa, ul. Komorska 29/33 na część 2: ubezpieczenia komunikacyjne

Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego, są ofertami najkorzystniejszymi spośród złożonych ofert.
Do upływu terminu składania ofert złożono :
- na część 1: ubezpieczenia majątkowe - 1 ofertę ,
- na część 2 :ubezpieczenia komunikacyjne - 2 oferty
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium:
Część 1: cena oferty - 80 %; klauzule dodatkowe - 20 %
Część 2: cena oferty - 100 %
Ocenie podlegały 2 ważne oferty.
Część 1: ubezpieczenia majątkowe :
- oferta nr 2 INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group 00-668 Warszawa ul. Noakowskiego 22 Oddział Białystok, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 34 otrzymała w kryterium cena - 80,00 00 pkt, w kryterium klauzule dodatkowe - 20,00 pkt
Część 2: ubezpieczenia komunikacyjne:
- oferta nr 1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 Przedstawiciel w Warszawie 04-161 Warszawa, ul. Komorska 29/33 w kryterium cena otrzymała - 100,00 pkt,
- oferta nr 2 INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group 00-668 Warszawa ul. Noakowskiego 22 Oddział Białystok, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 34 w kryterium cena otrzymała - 85,13 pkt,


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:23 dnia 10.12.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00