kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia22.08.2016 r.
ASI.272.6.2016
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 134514-2016 z dnia 2016-05-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót budowlanych związanych z przebudową dróg powiatowych Nr...
Termin składania ofert: 2016-07-04
________________________________________
Mońki: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka
Numer ogłoszenia: 184843 - 2016; data zamieszczenia: 19.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134514 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót budowlanych związanych z przebudową dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska o długości ok 1445 m, Nr 26 23 ul. Mickiewicza o długości ok. 765 m w Goniądzu i drogi Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka o długości ok 6 038,84 m w ramach zadania Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 ul. Grodzieńska i Nr 2623 ul. Mickiewicza w Goniądzu ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka i realizacja robót budowlanych. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalo - Użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ. 2/ Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informację taką należy zamieścić w załączniku Nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3/ Zamawiający na wykonany przedmiot zamówienia określa minimalny okres gwarancji 36 miesięcy oraz maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy. 4/ W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy , znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia , o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej , wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 5) Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia wykonawca będzie zobowiązany odwieźć na miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 15 km..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 45.20.00.00-2, 45.23.30.00-9, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Zadanie Nr 1 - ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Konsorcjum Firm: Lider - Ekodrom Sp. z o. o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.
- Partner - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Tre - Drom Sp. z o. o., Aleja Solidarności 16 D, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1314688,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 1547212,57
- Oferta z najniższą ceną: 1547212,57 / Oferta z najwyższą ceną: 1868480,54
- Waluta: PLN .


Część NR: 2
Nazwa: Zadanie Nr 2 - ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Konsorcjum firm: Lider - Ekodrom Sp. z o.o. , ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.
- Partner - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Tre - Drom Sp. z o.o., Al. Solidarności 16 D, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2329547,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 2724873,12
- Oferta z najniższą ceną: 2724873,12 / Oferta z najwyższą ceną: 3779790,00
- Waluta: PLN .

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:24 dnia 22.8.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00