kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 19.08.2016 r.
ASI.272.7.2016

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 126439-2016 z dnia 2016-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 379,50 m na nw. odcinkach; - droga powiatowa Nr 2371 B ul. Wojska Polskiego w Mońkach długość...
Termin składania ofert: 2016-07-25
________________________________________
Mońki: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 379,50 m
Numer ogłoszenia: 183395 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126439 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 379,50 m.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia . 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 379,50 m na nw. odcinkach; - droga powiatowa Nr 2371 B ul. Wojska Polskiego w Mońkach długość 111 m; - droga powiatowa Nr 2366 B ul. Małynicza w Mońkach długość 74,50 m; - droga powiatowa Nr 2374 B ul. Dworcowa w Mońkach długość 35 m; - droga powiatowa Nr 1404 B m. Ciesze długość 331,50 m; - droga powiatowa Nr 1368 B m. Dziękonie długość 110 m; - droga powiatowa Nr 1366B m. Sobieski długość 75 m; - droga powiatowa Nr 1365 B m. Kołodzież, długość 180,50 m; - droga powiatowa Nr 1367 B m. Kuczyn długość 70 m; - droga powiatowa Nr 1416 B m. Hornostaje długość 451 m; - droga powiatowa Nr 1416 B m. Jaski , długość 63 m; - droga powiatowa Nr 1415 B m. Pyzy długość 70 m; - droga powiatowa Nr 1407 B m. Jaświły długość 137 m; - droga powiatowa Nr 1352 B m. Brzozowa , długość 182 m; - droga powiatowa Nr 1412 B m. Jaświły długość 329 m; - droga powiatowa nr 1354 B m. Rutkowskie Duże długość 67 m; - droga powiatowa Nr 1356 B m. Romejki, długość 59 m; - droga powiatowa Nr 1407 B m. Jaświły długość 34 m 2/ Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3/ Na wykonane roboty drogowe Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji. Zamawiający określa maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy. 4/ Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych, uzyskania wymaganym prawem uzgodnień i przedłożenia go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas trwania robót. 5/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: a) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 9 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Mońki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Zakład Murarski Janusz Rutkowski, ul. Ogrodowa 6, 19-110 Goniądz, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 164200,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 145610,62
- Oferta z najniższą ceną: 145610,42 / Oferta z najwyższą ceną: 254553,59
- Waluta: PLN .


Część NR: 2
Nazwa: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Zakład Murarski Janusz Rutkowski, ul. Ogrodowa 6, 19-110 Goniądz, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62576,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 61453,22
- Oferta z najniższą ceną: 61453,22 / Oferta z najwyższą ceną: 99023,47
- Waluta: PLN .


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:47 dnia 22.8.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00