kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 13.02.2014 r.
Znak pisma: ASI.272.2.2014

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2014 r." .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2014 r." za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

FIRMĘ KACZANOWSKI Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kilińskiego 18


Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %. Pod względem kryterium "cena" ocenie podlegały 3 ważne oferty i otrzymały następującą punktację:

Oferta nr 1 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz 19-100 Mońki, , ul. Armii Krajowej 4 , otrzymała - 83,33 pkt,

Oferta nr 2 Firma Kaczanowski Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kilińskiego 18, otrzymała - 100,00 pkt

Oferta nr 4 Roboty Ziemne i Drogowe "Drogomistrz" Józef Roszkowski, 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15, otrzymała - 78,70 pkt,
Z postępowania :
wykluczono wykonawcę Usługi Budowlano - Drogowe Leszek Grzegorczyk 19-101 Mońki, ul. Zielona 10;
odrzucono ofertę nr 3 Usługi Budowlano - Drogowe Leszek Grzegorczyk 19-101 Mońki, ul. Zielona 10

Uzasadnienie
faktyczne: Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
prawne: na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 "z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu", zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 "zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert" . Na podstawie art. 24 ust. 4 "ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą".

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:11 dnia 13.2.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00