kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 24.04.2014 r.
Znak pisma: ASI.272.4.2014

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r." .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r. "za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz , 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4 na Część 1, 2 i 3 zamówienia

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %. Pod względem kryterium cena złożona oferta otrzymała 100,00 pkt.

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:45 dnia 24.4.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00