kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, 07.03.2017 r.
ASI.272.1.2017

Ogłoszenie nr 36612 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.
Mońki: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 2432-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 14655-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, krajowy numer identyfikacyjny 5066665100000, ul. ul. Słowackiego , 19100 Mońki, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30, e-mail starostwo@monki.pl
Adres strony internetowej (URL): www.monki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwa Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m. Projekt będzie współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Roboty drogowe będą polegały na wykonaniu: 1) poszerzenia i nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokość 6,0 - 6,5 m; 2) chodników o szer. 1,25 - 3,70 m oraz zjazdów; 3) poboczy z kruszywa łamanego; 4) przebudowy skrzyżowania w m. Ruda z droga powiatową Nr 1386 B oraz drogą gminną; W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie: 1) wydzielonych wysp w jezdni wyodrębnionych krawężnikami - 3 szt; 2) wyniesionych przejść dla pieszych - 3 szt; 3) zatoki autobusowej - szt. 1 4) ustawienie oznakowania pionowego; 5) wymalowanie oznakowania poziomego, linii bezwzględnego i warunkowego zatrzymania się ; 6) ustawienie barier zabezpieczających na mostkach i przepustach. 2 Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informację taką należy zamieścić w załączniku Nr 7 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, d) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie , o którym mowa w art. 25 a ust. 1 , lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy; e) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; f) zasady określone w lit. d i e stosuje się wobec dalszych podwykonawców; g) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; h) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; i) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; j) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; k) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; l) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3. Zamawiający na wykonane roboty drogowe określa minimalny okres gwarancji 36 miesięcy oraz maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy. 4. Wykonawca obowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 5. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym następujące dokumenty, w szczególności : - dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu; - recepty i ustalenia technologiczne; - dziennik budowy - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST; - geodezyjna inwentaryzacje powykonawczą; - kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót określają: - przedmiar robót ( z uwagi na ryczałtowe rozliczenie, jako dokument pomocniczy) - załącznik Nr 10 do SIWZ, - wzór umowy - załącznik Nr 8 do SIWZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- załącznik Nr 11 do SIWZ, - projekt wykonawczy - załącznik Nr 12 do SIWZ 3.7 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, to oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego , jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu). 3.8 Warunki wykonywania zamówienia: 1) Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót objętych przedmiotem zamówienia tj. tzw. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 paragrafie1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami) . Wymóg nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów (kierowców) itp. 2) Wszystkie prace muszą być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. 3) W cenie ryczałtowej Wykonawca uwzględni: - w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność; - miejsce, odległość , koszt wywozu utylizacji i składowania odpadów, - doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a w szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, - wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, - naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT3722003.98
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
STRABAG Sp. z o. o. , strabag@strabag.com, ul. Parzniewska 10, 05-800, Pruszków, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3547818,33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3547818,33
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3733673,02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 38 %
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:29 dnia 9.3.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00