kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 09.05. 2014 r.
Znak pisma: ASI.272.6.2014


Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą "Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341 B ul. Szkolnej o łącznej długości 1 137,60 m".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341 B ul. Szkolnej o łącznej długości 1 137,60 m" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ważnych ofert:

- oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 otrzymała - 93,51 pkt;

- oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "TRAKT" sp. z o.o. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8 otrzymała - 89,98 pkt;

- oferta Nr 3 złożona przez B. K. TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz s. j. 15-378 Białystok, Hryniewicze 66 otrzymała - 86,27 pkt;

- oferta Nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała - 100,00 pkt;

- oferta Nr 5 złożona przez Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków otrzymała - 81,59 pkt
W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.wz STAROSTY
mgr Robert Sidorski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:5 dnia 9.5.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00