kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Mońki, dnia 27.05.2014 r.
Znak pisma: ASI.272.7.2014

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na " sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Goniądz" .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Goniądz" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno - Leśnych, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 45


Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 ważne oferty:
oferta nr 1 Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno - Leśnych, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 45 otrzymała 100,00 pkt;
oferta nr 2 KRAMEKO Sp. z o.o. , 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108 otrzymała 73,88 pkt;
oferta nr 3 TAXUS UL Sp. z o.o. ul. Płomyka 56 A, 02-491 Warszawa otrzymała 77,70 pkt;

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:9 dnia 27.5.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00