kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 23.07.2014 r.
Znak pisma: ASI.272.9.2014
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na " wykonanie warstwy wyrównawczej na odcinku 2,7 km w ramach remontu drogi powiatowej Nr 1838 B od granicy powiatu/ Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej nr 65 na odcinku od km 0 + 000 do km 33 + 000".
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " wykonanie warstwy wyrównawczej na odcinku 2,7 km w ramach remont drogi powiatowej Nr 1838 B od granicy powiatu/ Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej nr 65 na odcinku od km 0 + 000 do km 33 + 000" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "BITUM" Spółka z o.o. , 18-300 Zambrów, ul. Sitarska 1

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 ważne oferty:

- oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "BITUM" Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów otrzymała - 100,00 pkt;

- oferta Nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG"
Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała - 96,64 pkt;
STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:41 dnia 23.7.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00