kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 29.06.2017 r.

ASI.272.6.2017

Ogłoszenie nr 102111 - 2017 z dnia 2017-06-29 r.
Mońki: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 77325-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, krajowy numer identyfikacyjny 5066665100000, ul. ul. Słowackiego , 19100 Mońki, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30, e-mail starostwo@monki.pl
Adres strony internetowej (URL): www.monki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ASI.272.6.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nw. dróg powiatowych o łącznej długości 6 911,00 m: 1) droga Nr 1413 B Potoczyzna /od dr 1421 B/ - Waśki - Sikory - Dudki - Guzy - dr 1407 B na odcinku 315 m; 2) droga Nr 1412 B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie - Jaświły na odcinku 160 m ; 3) droga Nr 2624 B ul. Rybacka w Goniądzu na odcinku 379 m; 4) droga Nr 1853 B od dr Nr 1851 B - Smogorówka Goniądzka na odcinku 632 m; 5) droga Nr 1399 B Knyszyn - Grądy - Zofiówka - do dr Nr 1398 B na odcinku 514 m; 6) dr Nr 1412 B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie - Jaświły w miejscowości Jaświły na odcinku 728,00 m; 7) droga powiatowa Nr 1354 B Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka na odcinku 140 m; 8) droga Nr 1361B od dr Nr 1412B - Szpakowo na odcinku 718 m; 9) droga Nr 1372 B Długołęka / od dr Nr 1841 B/ - Rekle - Kruszyn - do dr Nr 1371 B na odcinku 640 m; 10) droga Nr 1368 B dr kraj Nr 65 - Dziękonie - Boguszewo - Peńskie - Zastocze - Krypno K w miejscowości Zastocze na odcinku 100 m; 11) droga Nr 1368 B dr kraj Nr 65 - Dziękonie - Boguszewo - Peńskie - Zastocze - Krypno K w miejscowości Krypno na odcinku 386 m; 12) droga Nr 1358 B /gr. powiatu /Górnystok - Czarnystok - Dobrzyniówka w miejscowości Czarnystok na odcinku 930 m; 13) droga Nr 1841 B dr woj. Nr 671 - Krypno W - Długołęka - Stare Bajki - Wyszowate - Nowa Wieś - Trzciannne - Kulesze - Downary - dr kraj. Nr 65 na odcinku Szorce - Krynice o długości 950 m; 14) droga Nr 1842B Trzcianne - dr Nr 1838 B /Gugny/ w miejscowości Zubole na odcinku 319 m. Odcinki dróg objęte przebudową posiadają nawierzchnię żwirową i bitumiczną . Przebudowa dróg będzie polegać na wykonaniu na ww. odcinkach dróg nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz robót towarzyszących (podbudowy, zjazdy, pobocza). Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych; - oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych; - roboty rozbiórkowe; - roboty ziemne; - wykonanie przepustu; - regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych; - regulacja pionowa kratek ściekowych; - regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych; - skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową; - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego; - wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca , średnia grubość warstwy 4 cm.; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna , średnia grubość warstwy 4 cm i 3 cm; - ścinanie zawyżonych poboczy; - uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem. Wykonanie robót związanych z przebudową ww. odcinków dróg nie będzie wymagało zmian granic pasa drogowego. Planowana przebudowa dróg obejmuje zakres robót, w wyniku których nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg w szczególności poprzez wykonanie nowej nawierzchni zmieniającej pierwotną niweletę drogi z zachowaniem odpowiedniego pochylenia nawierzchni dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233220-7,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT1555377.29
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. zo.o. , unidrog@grajewo.com, ul. Robotnicza 4, 19-203, Grajewo, kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1896689,34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1896,34
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3264818,19
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:50 dnia 30.6.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00