kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, 30.06.2017 r.
ASI.272.9.2017


Ogłoszenie nr 102413 - 2017 z dnia 2017-06-29 r.
Mońki: Remont mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1352B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, krajowy numer identyfikacyjny 5066665100000, ul. ul. Słowackiego , 19100 Mońki, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30, e-mail starostwo@monki.pl
Adres strony internetowej (URL): www.monki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1352B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AS.272.9.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest remont mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1352B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/. Zakres robót obejmuje w szczególności : 1) remont konstrukcji stalowej mostu, 2) remont pomostu poprzez wykonanie konstrukcji drewnianej typu amerykańskiego oraz nawierzchni z asfaltu twardolanego, 3) remont podpór, przyczółków i filarów (oczyszczenie, wykonanie reprofilacji, powierzchniowe zabezpieczenie zaprawami PCC z malowaniem), 4) wykonanie płyt przejściowych, 5) przebudowę dojazdów do mostu na długości ok. 6,0 m, 6) montaż elementów zabezpieczających . 7) umocnienie skarp brukiem 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót określają: 1) przedmiar robót ( z uwagi na ryczałtowe rozliczenie, jako dokument pomocniczy) - załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia, 2) wzór umowy - załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia, 3) projekt organizacji ruchu na czas budowy - załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia, 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 4 do niniejszego zaproszenia, e) projekt wykonawczy - załącznik Nr 5 do niniejszego zaproszenia, f) projekt stałej organizacji ruchu - załącznik Nr 6 do niniejszego zaproszenia, g) projekt budowlany - załącznik Nr 7 do niniejszego zaproszenia
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

II.5) Główny Kod CPV: 45221110-6
Dodatkowe kody CPV: 45221111-3, 45233140-2,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT882925.92
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTAR Sp. z o. o. , mostar@post.pl, ul. Słowackiego 60, 16-300, Augustów, kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1090000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1090000
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 5 %
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W dniu 24.05.2017 r. Powiat Moniecki wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Remont mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08.06.2017 r. nie złożono żadnej oferty . Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp " zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 " Z uwagi na powyższe Zamawiający - Powiat Moniecki w dniu 14.06 2017 r. podjął decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na Remont mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Możliwość skorzystania z trybu z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4, w tym konkretnym przypadku wymaga zachowania łącznie dwóch przesłanek: - brak ofert; - pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przygotował postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4, nie zmieniając pierwotnych warunków zamówienia tj. nie dokonał zmian odnoszących się do : - elementów opisu przedmiotu zamówienia; - warunków podmiotowych kwalifikujących wykonawcę do udziału w postępowaniu, - oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (zmiany dotyczące kar umownych, sposobu wykonywania zamówienia, warunków płatności, okresu gwarancji). Przeprowadzona analiza stanu prawnego oraz faktycznego w szczególności: - okoliczności przeprowadzonego postępowania, - wskazanych w ustawie Pzp przesłanek skorzystania z trybu z wolnej ręki prowadzi do wniosku, iż udzielenie wykonawcy zamówienia na Remont mostu w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/ w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 jest uzasadnione.


w/z STAROSTY
mgr Robert Sidorski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:59 dnia 30.6.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00