kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 20.05.2013 r.

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a

ASI.272.7.2013


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Powiatu w Mońkach 19-100 Mońki ul. Słowackiego 5 a informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej"
U Z A S A D N I E N I E
Faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty:
- oferta nr 1 P.H.U. UNIROL Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, 19-203 Grajewo
oferta nr 2 P.P.U.H. "MARK" Antoni Marek Kulesza, ul. Czeska 22, 15 - 625 Białystok
Zgodnie z art. 86 ust. 3 bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . Pomimo, iż oferta z najniższą ceną nie przekracza ogólnej kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to należy mieć na uwadze , że jest to zamówienie prowadzone wspólnie. Część robót objętych przedmiotem zamówienia będzie finansowana z budżetu Powiatu Monieckiego a część robót z budżetu Gminy Mońki a więc każdy z Zamawiających zaciąga odrębne zobowiązania na sfinansowanie zamówienia. Na poszczególne zadania zostaną zawarte dwie umowy z Powiatem Monieckim i z Gminą Mońki.
A zatem mając na uwadze kształtowanie się cen po pierwszym otwarciu ofert, kwota jaką Powiat Moniecki zamierza przeznaczyć na sfinansowanie swojej części zamówienia jest niższa niż cena oferty najkorzystniejszej dla robót objętych umową z Powiatem Monieckim.
Ponadto metoda wyceny oferty przedstawiona przez wykonawcę znacznie odbiega od tej z pierwszego przetargu. Analizując sposób wyceny oferty należy uznać, że wykonanie robót objętych umową z Powiatem Monieckim za cenę zaproponowaną przez Wykonawcę może narazić zamawiającego (Powiat Moniecki) na zarzuty niegospodarnego zarządzania środkami publicznymi a tym samym naruszenie interesu publicznego.
W tej sytuacji dalsze prowadzenie postępowania i realizacja zamówienia stała się niemożliwa.
Prawne:
- na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 "zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej"
- na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 "zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć".

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 85 727 88 30.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:49 dnia 20.5.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00