kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Au. 3400-4/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 40868

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Telefon: Fax:
(085) 716 21 96 (085) 716 29 23

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2008 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy bieżącym utrzymaniu oraz przy wykonywaniu robót inwestycyjnych na drogach powiatowych powiatu monieckiego niżej wymienionym sprzętem: 1/ koparko - ładowarka - 1 szt., 2/ koparka - 1 szt., 3/ samochód samowyładowczy do 10 ton - 2 szt., 4/ samochód samowyładowczy 10 - 15 ton - 2 szt., 5/ samochód samowyładowczy 20 - 25 ton - 1 szt., 6/ równiarka - 1 szt. Zakres świadczonych usług będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprzętu na każde wezwanie zamawiającego w ciągu 12 godz. od chwili powiadomienia.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 60.12.91.00-9
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 278300.00 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA Świadczenie usług koparko - ładowarką

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski
Adres pocztowy:
ul. Parkowa 15
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 58,00 zł/godz.

Oferta z najniższą ceną: 58,00 zł/godz. / Oferta z najwyższą ceną: 66,00 zł/godz.

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA Świadczenie usług koparką

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski
Adres pocztowy:
ul. Parkowa 15
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 70,00 zł/godz.

Oferta z najniższą ceną: 70,00 zł/godz. / Oferta z najwyższą ceną: 88,00 zł/godz.

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA Świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym do 10 ton

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski
Adres pocztowy:
ul. Parkowa 15
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 58,00 zł/godz.

Oferta z najniższą ceną: 58,00 zł/godz. / Oferta z najwyższą ceną: 58,00 zł/godz.

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA Świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 10-15 ton

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski
Adres pocztowy:
ul. Parkowa 15
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 59,00 zł/godz.

Oferta z najniższą ceną: 59,00 zł/godz. / Oferta z najwyższą ceną: 80,00 zł/godz.

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA Świadczenie usług samochodem samowyładowczym 20 - 25 ton

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz
Adres pocztowy:
ul. Parkowa 15
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 0,28 zł/tonę x km

Oferta z najniższą ceną: 0,28 zł/tonę x km / Oferta z najwyższą ceną: 0,28 zł/tonę x km

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA Świadczenie usług równiarką

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/04/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski
Adres pocztowy:
ul. Parkowa 15
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 74,00 zł/godz., 110,00 zł/km

Oferta z najniższą ceną: 74,00 zł/godz., 110,00 zł/km / Oferta z najwyższą ceną: 74,00 zł/godz., 110,00 zł/km

Waluta: PLN


STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:44 dnia 1.4.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00