kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 08.08.2017 r.
ASI.272.11.2017
Ogłoszenie nr 112206 - 2017 z dnia 2017-07-26 r.
Mońki: Transport żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (gmina Jasionówka, powiat moniecki) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 515795-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 500000955-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, krajowy numer identyfikacyjny 5066665100000, ul. ul. Słowackiego , 19100 Mońki, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30, e-mail starostwo@monki.pl
Adres strony internetowej (URL): www.monki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Transport żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (gmina Jasionówka, powiat moniecki) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ASI.272.8.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest transport żwiru o uziarnieniu 0 -31,5 mm, w ilości 16 000 ton ze żwirowni w miejscowości Słomianka (gmina Jasionówka, powiat moniecki ) na drogi żwirowe Powiatu Monieckiego. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do dowozu wraz z równomiernym rozścieleniem na wskazane przez Zamawiającego miejsca 16 000 t żwiru o uziarnieniu 0 -31,5 mm. Równomierne wstępne rozścielenie żwiru przy użyciu włóki lub innego sprzętu Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w sposób zapewniający przejezdność drogi. 3.Żwir o uziarnieniu 0 - 31,5 mm objęty transportem stanowi własność Zamawiającego. 4. Zakres transportu żwiru i termin wykonania będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo będzie wskazywać miejsce dostawy żwiru wyszczególnione w załączniku Nr 8 do SIWZ "Wykaz dróg z nawierzchnią żwirową". 5. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na wezwanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zamówienia. 6. Cena jednostkowa brutto za transport 1 tony żwiru jest stała, niezależnie od odległości. Podana w ofercie cena jednostkowa będzie obejmować pełen zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. W trakcie wykonywania usług Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających. 8. Ilość dowiezionego żwiru o uziarnieniu 0 - 31,5 mm będzie potwierdzana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na podstawie dokumentu wydania materiału wystawionego przez Zakład Górniczy Słomianka i Słomianka II Irena Jarmołowska Kamionka 20 19-122 Jasionówka, dostarczonego przez Wykonawcę . Potwierdzone przez Zamawiającego dokumenty Wz będą podstawą do wystawienia faktury VAT. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw żwiru. W przypadku niezgodności dostawy z dokumentem dostawy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć brakującą ilość żwiru w terminie wskazanym przez Zamawiającego i zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty ważenia. 10. Sprzęt wraz z operatorem/kierowcą oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. 11. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia : żwirownia w miejscowości Słomianka ( gmina Jasionówka, powiat moniecki), drogi powiatowe wymienione w załączniku Nr 8 do SIWZ , plac Wydziału Dróg Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Mickiewicza 52.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT117333.33
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Kaczanowski Usługi Transportowe Jarosław Kaczanowski, jkaczanowski79@wp.pl, ul. Kilińskiego 18, 17-100, Bielsk Podlaski , kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 175680
Oferta z najniższą ceną/kosztem 175680
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 175680
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:53 dnia 10.8.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00