kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 18.08.2017 r.

ASI.272.11.2017

Ogłoszenie nr 500014751-N-2017 z dnia 18-08-2017 r.
Starostwo Powiatowe: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1348 m

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545611-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 5066665100000, ul. ul. Słowackiego , 19100 Mońki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 727 88 00, e-mail starostwo@monki.pl, faks 85 727 88 30.
Adres strony internetowej (url): www.monki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1348 m
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ASI.272.11.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 348,00 m na niżej wymienionych odcinkach dróg : 1) dr Nr 1365B Masie /od dr Nr 1364 B/ - Kołodzież - Kuczyn - do dr 1367 B w m. Kołodzież na odcinku o długości 130 mb; 2) dr Nr 1367 B Dziękonie - Magnusze - Moniuszeczki - Kołodzież do dr Nr 1363 B w m. Kuczyn na odcinku o długości 85 mb; 3) dr Nr 1368 B dr kraj. Nr 65 B - Dziękonie - Boguszewo - Peńskie - Zastocze - Krypno K. w m. Dziękonie na odcinku o długości 109 mb; 4) dr Nr 1366 B dr kraj. Nr 65 - Rybaki - Sobieski - Zblutowo - dr 1364 B w m. Sobieski na odcinku o długości 75 mb; 5) dr Nr 1415 B Mońki - Świerzbienie - Łupichy - Kosiorki w m. Pyzy na odcinku o długości 58 mb; 6) dr Nr 1364 B w m. Kiślak na odcinku o długości 77 mb; 7) dr Nr 1412 B w m. Potoczyzna na odcinku o długości 306 mb (ustawienie krawężnika); 8) dr Nr 2358 B ul. Leśna w Mońkach na odcinku o długości 297 mb; 9) dr Nr 2371B ul. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku o długości 111 mb; 10) dr Nr 2374 B ul. Dworcowa w Mońkach na odcinku o długości 100 mb 2. Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome podania przez wykonawcę firm podwykonawców. b) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, c) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; d) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; e) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; f) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; g) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; h) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3.Zamawiający na wykonane roboty drogowe określa minimalny okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy oraz maksymalny okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. 4.Wykonawca obowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 5. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym następujące dokumenty, w szczególności - wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST; 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót określają: - przedmiar robót - załącznik Nr 9 do SIWZ, - wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ - szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik Nr 10 do SIWZ 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, to oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego , jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 187391.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Murarski Janusz Rutkowski
Email wykonawcy: jarut@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 6
Kod pocztowy: 19-110
Miejscowość: Goniądz
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189428.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189428.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 258419,86
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:14 dnia 18.8.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00