kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Formularz
Ogłoszenie nr 500019805-N-2017 z dnia 29-08-2017 r.
Starostwo Powiatowe: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538614-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 5066665100000, ul. ul. Słowackiego , 19100 Mońki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 727 88 00, e-mail starostwo@monki.pl, faks 85 727 88 30.
Adres strony internetowej (url): www.monki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ASI.272.10.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
: 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim tj. budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Szkolnej 23 w Mońkach, budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15 A w Mońkach i budynku Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej, Plac 11 Listopada w Goniądzu. Budynek warsztatów szkolnych ZSOiZ w Mońkach : pow. zabudowy - 744,20 m2, pow. użytkowa - 629,9 m2, kubatura - 3 642,50 m3, Budynek internatu ZSOiZ w Mońkach : pow. zabudowy - 776,72 m2, pow. użytkowa (części ogrzewanej budynku) - 1 948,20 m2, kubatura - 9 246 m3, Budynek Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu: pow. zabudowy -

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:38 dnia 4.12.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00