kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 06.11.2014 r.
Znak pisma: ASI.272.17.2014

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 1 7000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 1 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Bank Polska Kasa Opieki S. A.
Podlaskie Centrum Korporacyjne
15-950 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 7

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:
- oferta Nr 1 złożona przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok otrzymała - 89,91pkt.
- oferta Nr 2 złożona przez Bank Polska Kasa Opieki S. A. Podlaskie Centrum Korporacyjne , ul. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok otrzymała - 100,00 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:20 dnia 6.11.2014r.



Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00