kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 06.10.2017 r.
ASI.272.12.2017
Ogłoszenie nr 500039678-N-2017 z dnia 06-10-2017 r.
Starostwo Powiatowe: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400B /od dr. Nr 1399 B - dr. Nr 1398 B/ na odcinku 990 m

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578216-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500027500-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 5066665100000, ul. ul. Słowackiego , 19100 Mońki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 727 88 00, e-mail starostwo@monki.pl, faks 85 727 88 30.
Adres strony internetowej (url): www.monki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400B /od dr. Nr 1399 B - dr. Nr 1398 B/ na odcinku 990 m
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ASI.272.12.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1400 B /od dr. Nr 1399 B - dr Nr 1398 B/ na odcinku 990,00 m. Odcinek drogi w stanie istniejącym posiada nawierzchnię żwirową. Przebudowa drogi będzie polegać na wykonaniu nawierzchni bitumicznej oraz robót towarzyszących (podbudowa z kruszywa naturalnego, pobocza). Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych; 2) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0 -31,5 mm; 3) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; 4) skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową; 5) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm; 6) uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem. Roboty zostaną wykonane w granicach istniejącego pasa drogowego. W wyniku przebudowy drogi nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, w szczególności poprzez wykonanie nowej nawierzchni zmieniającej pierwotną niweletę drogi z zachowaniem odpowiednich spadków poprzecznych nawierzchni 2 % dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych. 2. Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome podania przez wykonawcę firm podwykonawców. b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamwiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na którego zasoby wykonawca powoływał sie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp. 3. Zamawiający na wykonane roboty drogowe określa minimalny okres gwarancji 36 miesięcy oraz maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy. 4. Wykonawca obowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 5. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym następujące dokumenty: - recepty i ustalenia technologiczne; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST; - inwentaryzację powykonawczą . 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót określają: 1) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, 2) wzór umowy - załącznik Nr 6 do SIWZ 3) szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik Nr 9 do SIWZ 4) plan sytuacyjny - załącznik Nr 12 do SIWZ 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, to oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego , jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu). 8. Warunki wykonywania zamówienia: 1) Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót opisanych w przedmiarach robót tj. tzw. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w w sposób określony w art. 22 paragrafie1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami) . Wymóg nie dotyczy między innymi osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 2) Wszystkie prace muszą być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. 3) W cenie ryczałtowej Wykonawca uwzględni: - w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność; - miejsce, odległość , koszt wywozu utylizacji i składowania odpadów, - doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a w szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, - wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, - naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 306600.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. z o. o.
Email wykonawcy: unidrog@grajewo.com
Adres pocztowy: ul. Robotnicza 4
Kod pocztowy: 19-203
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 482203,91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 482203,91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 623699,79
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:46 dnia 4.12.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00