kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 12.02.2015 r.
Znak pisma: ASI.272.1.2015

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2015 r " .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2015 r. " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Spółka z o. o., 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1

Uzasadnienie: wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy, spełnia warunki określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 ważne oferty .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert: "cena" - 95;
"termin dostaw" - 5.
Złożone oferty otrzymały następująca punktację:

Nr oferty i nazwa wykonawcy Kryterium "cena" - 95 Kryterium "termin dostaw" - 5 Łączna ocena ofert
1 - BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237 01-919 Warszawa (170 662,50 zł / 178 227,00 zł ) x 95 = 90,97 pkt (3 dni/3 dni) x 5 = 5,00 pkt
95,97 pkt
2 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1 Najniższa cena - 95,00 pkt (3 dni/ 3 dni) x 5 = 5,00 pkt
100,00 pkt
2 - BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki , ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok (170 662,50 / 177 993,30) x 95 = 91,09 pkt (3 dni/7 dni ) x 5 = 2,14 pkt 93,23 pkt


W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania.
WICESTAROSTA
mgr Robert Sidorski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:31 dnia 13.2.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00