kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 20. 02.2015 r.
Znak pisma: ASI.272.2.2015

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych równiarką w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. "

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych równiarką w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r." za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz
19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %. Pod względem kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:
1) oferta Nr 1 Firma Kaczanowski Jarosław Kaczanowski, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kilińskiego 18 otrzymała 92,04 pkt;
2) oferta Nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz , 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4 otrzymała 100,00 pkt;
3)oferta Nr 3 Usługi Budowlano - Drogowe Leszek Grzegorczyk, 19-101 Mońki, ul. Zielona 10 otrzymała 81,22 pkt
W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania.


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:37 dnia 20.2.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00