kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 04.03.2015 r.
Znak pisma: ASI.272.3.2015

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r." .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r." za najkorzystniejszą zostały uznane oferty złożone przez:

1.FIRMĘ KACZANOWSKI Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kilińskiego 18 na Część 1: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na terenie Powiatu Monieckiego,

2. Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4 na Część 2: Dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników w ciągach dróg powiatowych


Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego, są zgodne z przepisami ustawy Pzp otrzymały 100 punktów w ocenianych kryteriach i są ofertami najkorzystniejszymi w przedmiotowym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
- cena oferty brutto - 98,
- czas reakcji - 2.
Ocenie podlegały 4 ważne oferty i otrzymały następującą punktację:

Część 1: Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na terenie Powiatu Monieckiego

Nr oferty i nazwa wykonawcy Kryterium "cena" - 98 Kryterium "czas reakcji " - 2 Łączna ocena ofert
2 - R.Z i D Drogomistrz Józef Roszkowski Mońki (31,78 zł / 34,44 zł ) x 98 = 90,43 pkt 1 dzień - 2,00 pkt 92,43 pkt
3 - Firma Kaczanowski Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław Bielsk Podlaski Najniższa cena - 98,00 pkt 1 dzień = 2,00 pkt
100,00 pkt
4 - Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz Mońki (31,78/ 33,21) x 98= 93,78 pkt 1 dzień = 2 pkt 95,78 pkt
5 - Usługi Budowlano - Drogowe Leszek Grzegorczyk Mońki (31,78/55,35)x 98 = 56,27 pkt 2 dni = 1 pkt 57,27 pkt

Część 2: Dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego

Nr oferty i nazwa wykonawcy Kryterium "cena" - 98 Kryterium "czas reakcji " - 2 Łączna ocena ofert
2 - R.Z i D Drogomistrz Józef Roszkowski Mońki (27,06 zł / 29,52 zł ) x 98 = 89,83 pkt 1 dzień - 2,00 pkt 91,83 pkt
3 - Firma Kaczanowski Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław Bielsk Podlaski (27,06/ 27,79) x 98= 95,43 pkt 1 dzień = 2,00 pkt
97,43 pkt
4 - Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz Mońki Najniższa cena - 98,00 pkt 1 dzień = 2 pkt 100,00 pkt
5 - Usługi Budowlano - Drogowe Leszek Grzegorczyk Mońki 27,06/49,20 x 98 = 56,18 pkt 2 dni = 1 pkt 57,18 pktWz STAROSTY
mgr Robert Sidorski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:48 dnia 4.3.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00