kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 24.05.2013 r.
PRP.042.4.12.2012Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1: podnośnik dwustemplowy

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Część 1: podnośnik dwustemplowy"

UZASADNIENIE
Faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp do upływu terminu składania ofert wpłynęły na:
Część 1: podnośnik dwustemplowy - 2 oferty:
oferta nr 2 S&K Service S. Marzec M. Marzec Sp. j. 01-377 Warszawa ul. Połczyńska 21 A otrzymała 100,00 pkt ;
oferta nr 3 UNIMETAL - SERWIS Sp. z o. o. ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów otrzymała 83,91 pkt.
W dniu 16. 05.2013 r. Zamawiający wybrał ofertę nr 2 S&K Service S. Marzec M. Marzec Sp. j. 01-377 Warszawa ul. Połczyńska 21 A. W tym samym dniu wysłano wykonawcom zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 21.05.2013 r. Zamawiający otrzymał informację od Wykonawcy S&K Service S. Marzec M. Marzec Sp. j. o rezygnacji z wykonania części 1 przedmiotu zamówienia a tym samym odmowy podpisania umowy.
Cena kolejnej oferty spośród złożonych ofert przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 1 zamówienia.
Prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 - "zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej"


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:35 dnia 24.5.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00