kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 10.04.2015 r.

Znak pisma: ASI.272.6.2015


Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego" .


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przewyższającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na " dostawę rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


Agrex - Eco Sp. z o. o. ul. Puławska 469 02 - 844 Warszawa

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, jest zgodna z przepisami ustawy Pzp otrzymała najwyższą ilość punktów w ocenianych kryteriach i jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
- cena - 95,
- gwarancja - 5.
Ocenie podlegały 2 ważne oferty. Oferty w ocenianych kryteriach otrzymały następującą punktację:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Kryterium "cena- 95"
(pkt) Kryterium "gwarancja - 5"
(pkt) Łączna punktacja
(pkt)
1 Marabut sp. z o.o. 32-070 Czernichów 451 k/ Krakowa Wykonawcę wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 w związku z art. 42 ust. 4 oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2

2 EDMASZ Edward Nowacki Sp. j. 18-200 Wysokie Mazowieckie Oddział Korycin , ul. Grodzieńska 23 Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2

3
Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski Tafiły 8, 18-520 Stawiski (184 869,00/234 930,00)x95=74,76 (36/36)x5=5,00 79,76

4 Agrex - Eco Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa (184 869,00/184 869,00) x 95=95,00 (36/36)x5=5,00 100,00

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:40 dnia 10.4.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00