kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach 
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a 
 
Mońki, dnia 16.04.2015 r. 
Znak pisma: ASI.272.8.2015 
 
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników" . 
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: 
 
"Budromat" Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59 
 
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w ocenianych kryteriach i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu. 
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria cena oferty brutto - 95% , termin gwarancji - 5 % (minimalny 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy). Złożone oferty otrzymały następującą punktację: 
- oferta nr 1 "ABW Superbruk" sp. z o .o. Hryniewicze 75/5 , 16-61 Juchnowiec Kościelny , otrzymała - 97,31 pkt w tym: 
cena - (333 537,00 zł /343 241,00 zł )x95= 92,31 pkt, 
gwarancja - (60/60)x5=5,00 pkt 
 
- oferta nr 2 " Budromat" Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała - 100,00 pkt w tym: 
cena - (333 537,00 zł /333 537,00 zł ) x 95 = 95,00 pkt, 
gwarancja - (60/60)x5=5,00 pkt 
 
- oferta nr 3 "WIPROBET" s. j. B.T. Gryczewscy Hołówki Małe 6, 16-061 Juchnowiec , otrzymała - 86,58 pkt w tym: 
cena - (333 537,00 zł /388 390,00 zł ) x 95=81,58 pkt, 
gwarancja - (60/60)x5=5,00 pkt 
 
W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. 
 
 
 
STAROSTA 
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski 

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:6 dnia 16.4.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00