kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 28.05.2015 r.
Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A

Znak pisma: ASI.272.9.2015


Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego" .


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przewyższającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na " dostawę samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Fabryka Maszyn Budowlanych i Drogowych XCMG Europa S. A. 03-930 Warszawa, ul. Nobla 16

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, jest zgodna z przepisami ustawy Pzp otrzymała najwyższą ilość punktów w ocenianych kryteriach i jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
- cena - 95,
- gwarancja - 5.

Oferty w ocenianych kryteriach otrzymały następującą punktację:

Oferta Nr 1 MISTA Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. W. Grabskiego 36 (równiarka drogowa produkcji Mista model RD 165 C, rok produkcji 2015):
Kryterium cena - (509 220,00 zł brutto/613 155,00 zł brutto)x95=78,90 pkt,
Kryterium gwarancja - (24miesiące /24miesiące )x5=5,00 pkt
Łączna punktacja - 83,90 pkt.

Oferta Nr 2 Fabryka Maszyn Budowlanych i Drogowych XCMG Europa S. A. 03-930 Warszawa, ul. Nobla 16 (XCMG Europa, model GR135A, rok produkcji 2015):
Kryterium cena - (509 220,00 zł brutto/509 220,00 zł brutto)x95=95,00 pkt,
Kryterium gwarancja - (24miesiące /24miesiące )x5=5,00 pkt
Łączna punktacja - 100,00 pkt.
STAROSTA

mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:29 dnia 28.5.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00