kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 28.09.2015 r.
Znak pisma: ASI.272.12.2015

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2015 r " .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2015 r. " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Spółka z o. o., 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1

Uzasadnienie: wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy, spełnia warunki określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert: "cena" - 97
"termin dostaw" - 3
Złożone ważne oferty otrzymały następująca punktację:

Nr oferty i nazwa wykonawcy Kryterium "cena" - 97
zł/tonę brutto Kryterium "termin dostaw" - 3 Łączna ocena ofert
2 - Zakład Usługowo - Handlowy Degamex Agnieszka Górniak Kamieniec 8 , 28-230 Połaniec (472,32/474,78) x 97 = 96,50 pkt (3 dni/3 dni) x 3 = 3,00 pkt
99,50 pkt
3 - IREKO Irena Kotowska, Jacek Kotowski Spółka Jawna 03-694 Warszawa, ul. Radzymińska 287 (472,32/595,32) x 97 = 76,96 pkt (3 dni/ 5 dni) x 3 = 1,80 pkt
78,76 pkt
4 - Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Spółka z o.o., ul. I. Krasickiego 18 A, 32-566 Alwernia (472,32/639,60) x 97 = 71,63 pkt (3 dni/4 dni ) x 3 = 2,25 pkt 73,88 pkt
5 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1 (472,32/472,32) x 97 = 97,00 pkt (3 dni/ 3 dni ) x 3 = 3,00 pkt
100,00 pkt
6 - BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok (472,32/607,62) x 97 = 75,40 pkt (3 dni / 3 dni ) x 3 = 3,00 pkt 78,40 pkt

Z postępowania odrzucono ofertę Nr 1 firmy COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Polędzie k/Poznania.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w SIWZ określił, że oferowana mieszanka mineralno - asfaltowa powinna posiadać właściwości pozwalające na stosowanie jej w temperaturach od - 10 oC lub niższych do + 30 oC lub wyższych. Oferowana w ofercie Nr 1 firmy Colas Polska Sp. z o.o. mieszanka mineralno - asfaltowa COMPOMAC nie spełnia tego wymogu, ponieważ zgodnie z warunkami stosowania określonymi w Aprobacie Technicznej IBDiM Nr AT/2015-02-3124 z dnia 27 marca 2015 r. naprawa z mieszanki COMPOMAC nie może być wykonywana w okresie mrozów i przymrozków. Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:2 dnia 28.9.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00