kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 02.10.2015 r.
Znak pisma: ASI.272.13.2015

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r.".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r." za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
cena oferty brutto - 95 %;
termin gwarancji - 5%
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 ważne oferty. Złożone oferty w ocenianych kryteriach otrzymały następującą punktację:

Nr oferty Cena - 95 Termin gwarancji -5 Łączna punktacja
1 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (442 333,45/478 769,41)x95=87,77 (36/60)x5=3 90,77
2 PDM UNIDROG Sp. z o.o. 19-2013 Grajewo, ul. Robotnicza 4 (442 333,45/442 333,45)x95=95 (60/60)x5=5 100,00STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:45 dnia 9.10.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00