kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 09.10.2015 r.

Znak pisma: ASI.272.14.2015

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę wykaszarki łańcuchowej dla Powiatu Monieckiego" .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przewyższającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na " dostawę wykaszarki łańcuchowej dla Powiatu Monieckiego" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę :
Kompania Leśna sp. j. Nowy Dwór Parcela 21, 96-115 Nowy Kawęczyn
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, jest zgodna z przepisami ustawy Pzp i jako jedyna złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
- cena - 97,
- gwarancja - 3.
Oferta w ocenianych kryteriach otrzymała następującą punktację:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Kryterium "cena- 97"
(pkt) Kryterium "gwarancja - 3"
(pkt) Łączna punktacja
(pkt)
1 Kompania Leśna sp. j. Nowy Dwór Parcela 21, 96-115 Nowy Kawęczyn (47 847,00/47 847,00) x 97=97 (24/24) x 3 =3,00 100,00
STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:50 dnia 9.10.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00