kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 26. 06.2014 r.

ASI.272.8.2014 r.

wg. rozdzielnika


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia BZP:189058 - 2014, data zamieszczenia: 04.06.2014 r.

Powiat Moniecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a, działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Uzasadnienie

Faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert to jest do dnia 23.06.2014 r. do godz. 1000 wpłynęły 3 oferty:
oferta nr 1 "AS-BUD" Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek ul. Hetmańska 42 lok 202, 15-727 Białystok z ceną ofertową - 276 230,87 zł brutto,
oferta nr 2 UAB "ŚIAULIU PLENTAS" ul. Iśradeju g. 11, LT-78149 Śiauliai, Litwa reprezentowana przez UAB "ŚIAULIU PLENTAS" Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Handlowa 6 G, 15 - 399 Białystok z ceną ofertową - 249 499,47 zł brutto,
oferta nr 3 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4 z ceną ofertową - 236 750,15 zł brutto.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 213 667,57 zł brutto. Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty była cena. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowych , zamawiający stwierdził , że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.
Prawne : zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 - "zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej".

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:11 dnia 26.6.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00