kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 29.10.2015 r.
Znak pisma: ASI.272.16.2015

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 2 8000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 2 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium "cena oferty - 99%", "czas uruchomienia kredytu - 1 %"
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.


Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena - 99 Czas uruchomienia kredytu -1 Łączna punktacja
1 Bank Polska Kasa Opieki S. A. Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku (490 948,13 zł /502 971,33 zł)x99=96,63 (1 dzień /1dzień ) x1=1 97,63
2 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok (490 948,13 zł/490 948,13 zł)x99=99 (1 dzień /1 dzień ) x1=1 100,00
3 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku, Al. 1000 lecia P.P. 6 15-111 Białystok (490 948,13 zł / 563 087,42 zł) x 99 = 86,32 (1 dzień /1 dzień ) x1=1
87,32


W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:55 dnia 29.10.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00