kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 04.03.2016 r.
Znak pisma: ASI.272.1.2016

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1363 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne o długości 8 155,30 m".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015, poz. 2164 ), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1363 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne o długości 8 155,30 m" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

STRABAG Sp. z o.o. , ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w ocenianych kryteriach i jest najkorzystniejsza.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
cena oferty brutto - 95 %;
okres gwarancji - 5%
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ważnych oferty.
Złożone oferty w ocenianych kryteriach otrzymały następującą punktację:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena - 95 Okres gwarancji -5 Łączna punktacja
3 STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (3 748 541,86/3 748 541,86) x 95 = 95 (60/60)x5=5 100,00
1 UNIBEP S. A. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19, Oddział drogowy UNIBEP S. A. w Łomży, 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12 (3 748 541,86/3 809 022,50)x95=93,49 (60/60)x5=5
98,49
4 PDM UNIDROG Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 (3 748 541,86/3 999 846,89) x 95 = 89,03
(60/60) x 5 = 5
94,03
2 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 (3 748 541,86/4 082 829,17)x95=87,22 (60/60)x5 = 5 92,22
5 B.K. TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz s. j. 15-378 Białystok, Hryniewicze 66 (3 748 541,86/4 391 557,70) x 95 = 81,09
(60/60) x 5 = 5 86,09


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:28 dnia 7.3.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00